Διαβούλευση με φορείς της Ρόδου στις 17 Μαρτίου 2007