21.3            

Συντονισμός σεμιναρίου για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό

21.3b